Home | Contact Us

삼성 블루스톰 멤버리스트  

순번 성명 백넘버 포지션 신장 체중 출신학교
1 김민성 68 Tackle / DT 181Cm 114Kg 기타
2 박경배 17 QB / Safety 182Cm 81Kg 경성대학교
3 여봉도 50 Guard / LB 180Cm 93Kg 동의대학교
4 이종수 38 Kicker / DT 185Cm 94Kg 기타
5 이찬우 2 QB / DB 176Cm 78Kg 동서대학교
6 이현직 32 RB / LB 172Cm 81Kg 신라대학교

copyrights (c) www.kafa.org. ALL Rights Reserved. E-mail:wide5836@naver
서울시 중구 수표로 10길 5-3    301호     전무이사 박준석 : 010-2855-0227 /    E-mail:
wide5836@naver.com