Home | Contact Us

서울 바이킹스 멤버리스트  

순번 성명 백넘버 포지션 신장 체중 출신학교
1 김용준 88 Receiver / CB 185Cm 82Kg 기타
2 박정배 8 RB / DB 174Cm 70Kg 경일대학교
3 한정희 23 RB / LB 177Cm 85Kg 동국대학교
4 한현섭 18 QB / DE 178Cm 94Kg 홍익대학교

copyrights (c) www.kafa.org. ALL Rights Reserved. E-mail:wide5836@naver
서울시 중구 수표로 10길 5-3    301호     전무이사 박준석 : 010-2855-0227 /    E-mail:
wide5836@naver.com